ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα (Βεϊκου και Στραταίων 1 Μακρυγιάννη) με την επωνυμία :

¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΑΦΑΙΩΝ¨

Α.ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΙΔΡΥΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ

Με την υπ΄ αριθμ. 9381/1934 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναγνωρίσθηκε το Σωματείο με την επωνυμία ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΝΑΦΑΙΩΝ¨ με έδρα την Αθήνα (Γραφεία :Βεϊκου και Στραταιών αριθμ. 1 ,Μακρυγιάννη – Πολιτιστικό κέντρο :Παμίσου αριθμ. 21 και Παλαιών Πατρών Γερμανού αριθμ. 2 ,Άγιος Δημήτριος). Ο Σύνδεσμος αυτός αποτελεί συνέχεια του από του έτους 1927 υφιστάμενου Συνδέσμου με την επωνυμία όπως το καταστατικό του συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 9381/1934, 1263/1937, 6874/1953, 2222/1963 ,4970/1972 και 7025/1996 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, του οποίου Συνδέσμου αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος αυτός όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.Σκοπός του Συνδέσμου είναι:

-Η αλληλοβοήθεια των μελών του και η υλική και ηθική συνδρομή όσων κατάγονται από την Ανάφη και έχουν ανάγκη.

-Η σύσφιξη των δεσμών και των σχέσεων και η τακτική και στενή επικοινωνία όσων κατάγονται από την Ανάφη, τόσο μεταξύ τους όσο και με αυτούς που κατοικούν στην Ανάφη.

-Η διατήρηση των ηθών ,εθίμων και παραδόσεων της Ανάφης.

-Η ανάπτυξη του ηθικού, πολιτιστικού ,μορφωτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών και όλων των καταγόμενων από την Ανάφη.

-Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης, φιλίας, συναδελφώσεως μεταξύ των καταγόμενων από την Ανάφη και γενικά η πρόοδος, η αγαθοεργία και η καλλιέργεια των ιδανικών της αγάπης προς την Πατρίδα.

-Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών και άλλων σχετικών εκδηλώσεων όπως ομιλών, προβολών , παραστάσεων, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, εκδρομών, αθλητικών αγώνων, κτλ.

-Η φροντίδα για την αναγνώριση και προστασία μέσα στα πλαίσια των νόμων ελεύθερης Πολιτείας και Κοινωνίας των δικαιωμάτων όλων των καταγόμενων από την Ανάφη.

-Η έρευνα, μελέτη, συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση τοπικών προβλημάτων της Ανάφης, η προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος και της πολιτιστικής της κληρονομιάς ,η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και γενικότερα η συμβολή στην ανάπτυξη της Ανάφης και η συνεργασία με τις Κοινοτικές Αρχές αυτής, τους κατοίκους, τους φορείς του νησιού και τυχόν άλλους συλλόγους. Για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού ο Σύνδεσμος χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα: Διαπραγματεύεται με κάθε αρμόδιο για την επίλυση των προβλημάτων. Εισηγείται σε κάθε αρμόδιο προτάσεις και μελέτες που αποσκοπούν στον εξωραϊσμό της Ανάφης και την προστασία του φυσικού της περιβάλλοντος. Συνεργάζεται με τυχόν άλλους συλλόγους που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις, με τις Δημοτικές Αρχές του νησιού, με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Διοργανώνει σχετικές εκδηλώσεις.

2.Η διάρκεια του Συνδέσμου είναι απεριόριστη. Ο Σύνδεσμος διαλύεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο ή όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από έντεκα ή εφόσον αποφασίσει για τη διάλυση η Γενική Συνέλευση παρόντων σε κάθε περίπτωση των 4/5  τουλάχιστον του όλου αριθμού των ενήμερων (ταμειακά εντάξει) μελών του με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των παρόντων .Ο Σύνδεσμος μπορεί επίσης να διαλυθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου εάν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί, καθώς και εάν ο Σύνδεσμος επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το καταστατικό ή εάν ο σκοπός και η λειτουργία του Συνδέσμου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τις διατάξεις του καταστατικού, τη δημόσια τάξη και τους νόμους του Κράτους.

3.Σε κάθε περίπτωση διαλύσεως του Συνδέσμου η περιουσία του περιέρχεται στην εκάστοτε πολιτειακή αρχή της  Ανάφης και διατίθεται με απόφαση του του εποπτεύοντος διαχειριστικού συμβουλίου του νησιού,  για κοινωφελείς σκοπούς και έργα, εκτός εάν αλλιώς αποφασίσει η Γ.Σ. Για τον λόγο αυτό η Γ.Σ. που αποφασίζει τη διάλυση του Συνδέσμου εκλέγει τριμελή επιτροπή η οποία θα έχει τον έλεγχο και την εποπτεία αυτού του έργου.

Β.ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3Ο

Οι πόροι του Συνδέσμου προέρχονται από:

1.Από δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από το Δ.Σ.

2.Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της Γ.Σ.

3.Δωρεές,κληρονομιές,κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται δεκτές από το Δ.Σ.

4.Από τη διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών, εορτών, χορών, διαλέξεων, εκδρομών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και εράνων καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο.

5.Από κρατικές επιχορηγήσεις.

6.Από την εκμετάλλευση της όποιας περιουσίας του Συνδέσμου.

7.Όλες οι δωρεές προς το Σύνδεσμο γίνονται δεκτές με απόφαση του Δ.Σ. και είναι επώνυμες, εκτός εάν δεν το επιθυμεί ο δωρητής .Κληροδοσίες και δωρεές με καθορισμένο τρόπο χειρισμού ή με συγκεκριμένο σκοπό γίνονται δεκτές μετά από απόφαση της Γ.Σ. Οι κληρονομιές που αφήνονται στο Σύνδεσμο γίνονται δεκτές πάντοτε επ΄ ωφέλειά απογραφής.

8.Ο Σύνδεσμος δε μπορεί να αποδεχθεί κληρονομιά ή δωρεά εφόσον ήθελε εμπλακεί σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις ή εάν υπάρχει κίνδυνος να χαρακτηριστεί ότι επιδιώκει κερδοσκοπικό σκοπό, αφού απαγορεύεται εκ του καταστατικού.

Γ.ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4Ο

1.Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τα Τακτικά,  τα Αντεπιστέλλοντα, τα Επίτιμα μέλη και τους Φίλους του Συνδέσμου.

2.Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι τα άτομα μου διαμένουν ή κατοικούν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και έχουν γεννηθεί στην Ανάφη ή κατάγονται (από πατέρα ή μητέρα) από την Ανάφη, όπως επίσης και οι σύζυγοι (άνδρες ή γυναίκες) αυτών εφόσον έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και  έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

3.Αντεπιστέλλοντα μέλη είναι τα άτομα της παραγράφου 2 που διαμένουν ή κατοικούν στο εξωτερικό.

4.Επίτιμα μέλη του Συνδέσμου ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. εκείνοι που ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής τους έχουν προσφέρει στο Σύνδεσμο ή στην Ανάφη εξαιρετικές και πολύτιμες υπηρεσίες, όπως οικονομικές, κοινωνικές, επιστημονικές και φιλανθρωπικές.

 1. Φίλοι του Συνδέσμου είναι εκείνοι που κατοικούν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή στο εξωτερικό που:

Α. δεν δύναται να καταχωρηθούν σε καμία των περιπτώσεων των παραγράφων 2, 3 ή/και 4

Β. επιθυμούν να είναι μέλη του Συνδέσμου λόγω των ισχυρών δεσμών που έχουν αποκτήσει με την Ανάφη και τους Αναφαίους και μετέχουν – συνεισφέρουν στους σκοπούς του Συνδέσμου.

και  Γ. έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

 1. Οι Φίλοι του Συνδέσμου, μετά την πάροδο 5 συνεχόμενων ετών, κατά τα οποία έτη εκπληρώνουν πλήρως όλες τους τις υποχρεώσεις καταχωρούνται στο Μητρώο του Συνδέσμου ως Τακτικά Μέλη με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά Μέλη που έχουν την ιδιότητα αυτή λόγω καταγωγής και μπορούν να εκλεγούν και στο ΔΣ μόνο ως μέλη. Πριν την πάροδο των 5 ετών δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθε στα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου.
 2. Με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. προτείνονται για να ανακηρυχθούν σε ΔΩΡΗΤΕΣ εκείνοι που έχουν προσφέρει στο Σύνδεσμο χρηματικά ποσά, κινητά ή ακίνητα αξίας άνω των 1500€ , ή σε ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ για προσφορές αξίας άνω των 3000€ ή σε ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ για άνω των 15000€ Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Τα ονόματά τους γράφονται με έγκριση της Γ.Σ. στην αναρτημένη στα γραφεία του Συνδέσμου (Βεϊκου και Στραταιων 1 Μακρυγιάννη) Μαρμάρινη Πλάκα καθώς και στην αναρτημένη Μαρμάρινη Πλάκα του στη θέση Αναφιώτικα περιβόλου του Πατριωτικού Ιερού Ναού Αγίου Συμεών και ακόμη σε ιδιαίτερο βιβλίο του Συνδέσμου, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. στο μέλλον μπορεί να αναρτηθεί και ανάλογη Μαρμάρινη Πλάκα για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων και στην αίθουσα του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 5Ο

Ιδιότητα του μέλους-Είσοδος μελών-Αποχώρηση

1.Μέλη του Συνδέσμου μπορούν να γίνουν τα άτομα που πληρούν μια εκ των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4.

2.Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση (προφορική ή και έγγραφη) προς το Δ.Σ.  Το Δ.Σ. μέσα σε δέκα μέρες από τη με λήψη της αιτήσεως ,εξετάζει εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι του αιτούντα και τον κατατάσσει σε μία εκ των κατηγοριών των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 ανάλογα με τις προϋποθέσεις που πληρεί. Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, η οποία γνωστοποιείται στον αιτούντα με επιστολή. Σε περίπτωση ένστασης του και  μετά από αίτηση του, αποφασίζει η Γ.Σ. των μελών στην πρώτη μετά την αίτηση σύνοδό της (τακτική ή έκτακτη) για την εγγραφή ή όχι. Η ίδια διαδικασία τηρείται και στην περίπτωση που κάποιο μέλος διαγραφεί (σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις του καταστατικού) και ζητήσει την επανεγγραφή του.

3.Η εγγραφή κάποιου ως μέλος του Συνδέσμου, συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή εκ μέρους του των διατάξεων του καταστατικού του Συνδέσμου και των αποφάσεων της Γ.Σ. που το συμπληρώνουν.

4.Κάθε μέλος του Συνδέσμου έχει το δικαίωμα μετά από έγγραφη δήλωσή του προς το Δ.Σ. να αποχωρεί οποτεδήποτε από το Σύνδεσμο. Η περί αποχωρήσεως δήλωση πρέπει να γνωστοποιείται στο Δ.Σ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

5.Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει και άλλο τρόπο εγγραφής νέου μέλους εφόσον τούτο κρίνεται ότι επιδιώκει το αποκλειστικό συμφέρον του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

Συνδρομές-Οικονομικές υποχρεώσεις μελών

1.Για την εγγραφή του στο μητρώο του Συνδέσμου νέου μέλους πρέπει να καταβάλει για δικαίωμα εγγραφής του το ποσό που ισχύει κατά την ημέρα της εγγραφής του όπως έχει ορισθεί από το Δ.Σ.

2.Κάθε μέλος, πλην των Επιτίμων, υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια συνδρομή του υπέρ του Συνδέσμου ,σε ποσό που κάθε φορά θα καθορίζει το Δ.Σ. και με χρόνο καταβολής ανά εξάμηνο ή και κατά έτος ή όπως ήθελε ορίσει το Δ.Σ. με απόφασή του. Τα Επίτιμα μέλη μπορούν να καταβάλουν συνδρομή προαιρετικά.

3.Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια διαγράφονται από το Σύνδεσμο κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 8. Το μέλος αυτό ξαναεγγράφεται αυτοδικαίως μόλις καταβάλει τις καθυστερούμενες συνδρομές του.

4.Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να καθορίζει τον τρόπο τακτοποίησης των οικονομικών εκκρεμοτήτων μελών του που καθυστερούν ,από αιτιολογημένη αιτία, να καταβάλουν την συνδρομή τους, για περισσότερα από τρία (3) χρόνια. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με ειδική απόφασή του να μειώσει το οφειλόμενο ποσό ν ή ακόμα και να απαλλάσσει τα μέλη αυτά εξ ολοκλήρου από την πληρωμή εφόσον τούτο κριθεί σκόπιμο ή ηθικά αναγκαίο.

ΑΡΘΡΟ 7Ο

Δικαιώματα-Υποχρεώσεις μελών

1.Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

Α)Τα Τακτικά μέλη και τα Αντεπιστέλλοντα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μελών, ψηφίζουν για κάθε θέμα, εκλέγουν τα όργανα του Συνδέσμου και εκλέγονται σε αυτά, εφόσον όμως έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Β)Τα Επίτιμα μέλη και οι Φίλοι του Συνδέσμου μπορούν να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση των μελών, να ζητούν και να παίρνουν το λόγο για να εκφέρουν την άποψή τους. Ειδικά για τους Φίλους του Συνδέσμου δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε στα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου, αποκτούν μετά την πάροδο πέντε συνεχομένων ετών ως μέλη.

Γ) Όλα τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, επιτροπές, συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συνδέσμου. Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει στις τακτικές δραστηριότητες του Συνδέσμου αν δεν είναι μέλος του όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4. Η διάταξη αυτή δεν αφορά άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

2.Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Α)Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του καταστατικού.

Β)Να εκτελούν πρόθυμα και ευσυνείδητα τις εργασίες που τυχόν τους έχουν ανατεθεί. Κάθε παροχή υπηρεσίας μέλους προς το Σύνδεσμο θεωρείται ότι γίνεται αφιλοκερδώς και στα πλαίσια των υποχρεώσεών του ως μέλος.

Γ)Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου και αντίστοιχα να απέχουν από κάθε αντίθετη ενέργεια.

Δ)Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ.

Ε)Όλα τα μέλη πλην των Επιτίμων να καταβάλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

Στ)Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.

Ζ)Δεν επιτρέπεται στα μέλη του Συνδέσμου και ιδιαίτερα στα μέλη του Δ.Σ. να παίρνουν θέση με την ιδιότητά τους αυτή ,υπέρ ή κατά πολιτικών κομμάτων, ούτε να κάνουν κομματικές συζητήσεις που συγκεντρώνονται σαν μέλη του Συνδέσμου .Η παράβαση της διατάξεως αυτής αποτελεί λόγο διαγραφής του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 8Ο

Διαγραφή- Αποβολή μελών

1.Μέλος του Συνδέσμου το οποίο, με πράξεις ή παραλείψεις, βλάπτει συνειδητά τους σκοπούς του Συνδέσμου και δεν τηρεί τις διατάξεις του καταστατικού ή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. διαγράφεται από το Σύνδεσμο.

2.Μέλη που καθυστερούν η συνδρομή τους επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια διαγράφονται από το Σύνδεσμο με απόφαση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. οφείλει να ειδοποιήσει τα μέλη με απλή επιστολή να καταβάλουν τις εισφορές τους υπενθυμίζοντας τις συνέπειες και τις υποχρεώσεις τους προς το Σύνδεσμο (εφαρμοζόμενων τότε των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.4 με την τακτοποίηση των καθυστερούμενων συνδρομών). Για να λάβει απόφαση περί διαγραφής μέλους στις περιπτώσεις αυτές το Δ.Σ. ,πρέπει να είναι παρόντα στη συνεδρίασή του τουλάχιστον δέκα (10) μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δε διαγράφεται το μέλος αλλά αποφασίζει για τη διαγραφή ή όχι η Γ.Σ. Στην περίπτωση διαγραφής για το λόγο αυτό το διαγραφόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη , μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της περί διαγραφής αποφάσεως, Γενική Συνέλευση, υποβάλλοντας σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. και να ζητήσει την επανεξέταση της υποθέσεώς του.

3.Η Γ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος του Συνδέσμου εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος μετά από πρόταση του Δ.Σ. Η Γ.Σ. πάντως μπορεί αντί της ποινής της διαγραφής να επιβάλλει στο υπό διαγραφή μέλος την ποινή της επίπληξης ή της ανάκλησης στην τάξη και να επιφυλαχθεί για τη διαγραφή σε περίπτωση υποτροπής.

4.Η Γ.Σ. πριν λάβει απόφαση για τη διαγραφή πρέπει να καλέσει προηγουμένως το διαγραφόμενο μέλος να δώσει εξηγήσεις.

5.Στα μέλη που απειθαρχούν ή συστηματικά παρεκτρέπονται στις συνεδριάσεις των Γ.Σ. και τις διαταράσσουν ή εμποδίζουν  την ομαλή διεξαγωγή τους ή αρνούνται να επανέλθουν στην τάξη ανακαλούμενα από τον/την Πρόεδρο, η Γ.Σ. μπορεί να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, όπως η επίπληξη ή και η διαγραφή ακόμα . Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. πριν λάβει απόφαση καλεί το μέλος να παράσχει εξηγήσεις.

6.Η απόφαση της Γ.Σ. περί διαγραφής μέλους του Συνδέσμου στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων σε αυτήν και ενήμερων μελών του Συνδέσμου.

7.Αντίγραφο της περί διαγραφής αποφάσεως στέλνεται με απλή επιστολή στο διαγραφόμενο μέλος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής αποφάσεως.

8.Οι αποφάσεις για διαγραφή μέλους τόσο από τη Γ.Σ. όσο και από το Δ.Σ. λαμβάνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

Δ.ΟΡΓΑΝΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9Ο

1.Τα όργανα του Συνδέσμου είναι:

(α) Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)

(β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

(γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε)

(δ) Η Εκκλησιαστική Επιτροπή (Εκ.Ε)

 1. Οι θέσεις όλων των οργάνων του Συνδέσμου και των Επιτροπών (Προέδρου, Αντιπροέδρου, κτλ) , είναι τιμητικές και άμισθες.

ΑΡΘΡΟ 10Ο

Γενική Συνέλευση

1.Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη του Συνδέσμου.  Οι συνεδριάσεις των Γ.Σ. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

2 Οι τακτικές διεξάγονται κάθε δύο (2)  χρόνια και κατά μήνα Απρίλιο και κατά παράταση μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μάϊου που συγκαλούνται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. και ανακοινώνονται 40 μέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή τους.

3 Οι έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται όταν αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους από το Δ.Σ. τα 2/5 των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδέσμου. Οι αιτούντες τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. πρέπει να αναγράφουν στην αίτησή τους επακριβώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει το Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) το πολύ ημέρες .Εάν το Δ.Σ. δεν εισακούσει την αίτηση μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο , που εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν αυτοί τη Γ.Σ. και να ρυθμίσει τα σχετικά με την Προεδρία της.

4 Οι προσκλήσεις για κάθε Γ.Σ. είναι έγγραφες, αναγράφονται σε αυτές η ημέρα, ώρα και ο τόπος της συνέλευσης, τα θέματα που θα συζητηθούν. Τοιχοκολλώνται σε εμφανή σημεία στα γραφεία του Συνδέσμου και το πνευματικό κέντρο  αλλά και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα, την ιστοσελίδα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάθε άλλο ενημέρωσης που διαθέτει ο Σύνδεσμος,  με αναφορά όλων των προς συζήτηση και ψήφιση θεμάτων 40 μέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της.

5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8, η Γ.Σ. είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδέσμου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη Γ.Σ. αυτή επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες (την επόμενη Κυριακή) στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα χωρίς νέα πρόσκληση. Η δεύτερη Γ.Σ. είναι σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα. Τα Επίτιμα Μέλη και οι Φίλοι του Συνδέσμου, που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία ως μέλη, δεν επηρεάζουν την απαρτία, δεν προσμέτρούνται σε αυτήν, δεν ψηφίζουν, δεν εκλέγουν και δεν εκλέγονται. Για να μετάσχει νέο μέλος στην ΓΣ, θα πρέπει να αιτηθεί την εγγραφή του εγγράφως έως και  μία ώρα πριν την έναρξη της ΓΣ και να υπογραφεί ως εγκεκριμένη από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία .

 1. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να καθορίζει και να ρυθμίζει και άλλο τρόπο εγγραφής νέου μέλους όπως και την ενημέρωση παλαιών μελών και μόνον εφόσον τούτο κρίνεται ότι επιδιώκει το αποκλειστικό συμφέρον του Συνδέσμου και των μελών του. Πάντως τα μέλη μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους προς το Σύνδεσμο μέχρι την έναρξη της Γ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11Ο

1.Τα θέματα ημερησίας διατάξεως της τακτικής Γ.Σ. εκτός άλλων είναι υποχρεωτικά τα εξής :

Α)Η λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ. , η έγκριση του απολογισμού του και η απαλλαγή των μελών του των ευθυνών τους.

Β)Η ψήφιση και έγκριση του ισολογισμού του λήγοντος χρονικού διαστήματος με την ανάγνωση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής και την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. των ετών της θητείας του.

Γ)Η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., του Αντιπρόσωπού Ανάφης ,της Εξελεγκτικής  Επιτροπής και  της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

2.Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή του/της Προέδρου της Γ.Σ. προεδρεύει σε αυτήν ο/η Πρόεδρος του Δ.Σ.  Η Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη)  ξεκινά εφόσον διαπιστωθεί από  τον/την Πρόεδρο του Δ.Σ. , τον/την Γενικό  Γραμματέα  και τον Ταμία ότι ευρίσκεται στη νόμιμη απαρτία. Εκλέγει τον/την Πρόεδρό της με ανάταση των χειρών των παρόντων μελών κατά απόλυτη πλειοψηφία. Ο/Η Πρόεδρος αυτός/αυτή θα προεδρεύσει και θα διευθύνει τις εργασίες της συνελεύσεως κηρύσσοντας την έναρξη και λήξη των εργασιών της. Ο/Η Πρόεδρος της Γ.Σ. δε μπορεί να είναι μέλος ή υποψήφιος του Δ.Σ. ή της Εκκλησιαστικής επιτροπής. Τα μέλη της Εξελεγκτικής επιτροπής μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για το προεδρείο της ΓΣ και για εφορευτική επιτροπή. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τον Πρόεδρο της  ΓΣ και να προεδρεύσει αυτής.  Χρέη Γραμματέα της Γ.Σ. εκτελεί ο/η  εκάστοτε Γραμματέας του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής/τρια του. Εν συνεχεία η Γ.Σ. εκλέγει με τον ίδιο τρόπο δύο ακόμα μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή για την ορθή διενέργεια των αρχαιρεσιών που μαζί με τον Πρόεδρο της ΓΣ αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπη . Η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τις εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό, συντάσσει δε πρακτικό στο οποίο φαίνονται αυτοί που ψήφισαν και οι ψήφοι που έλαβε κάθε υποψήφιος. Το πρακτικό υπογράφεται από όλα τα  μέλη και μαζί με τα ψηφοδέλτια παραδίδεται στον/στην Γραμματέα του Δ.Σ. προς φύλαξη. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγέντες για το Δ.Σ., την Εκκλησιαστική Επιτροπή, τον Αντιπρόσωπο Ανάφης και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3.Η ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων στη Γ.Σ. είναι φανερή και γίνεται με ανάταση των χειρών ή δια βοής ή και με ονομαστική πρόσκληση από τον/την Πρόεδρο της. Μυστική ψηφοφορία γίνεται α) για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ., της Εκκλησιαστικής, του Αντιπρόσωπού Ανάφης  και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  β) για τη διάλυση του Συνδέσμου γ) για τη μεταβολή του σκοπού του Συνδέσμου δ) για την ανάκληση μελών του Δ.Σ. ε) για την αποβολή μέλους από το Σύνδεσμο για σπουδαίο λόγο στ) για έγκριση λογοδοσίας μελών του Δ.Σ. ζ) σε ζητήματα απόλυτα προσωπικά η) στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό θ) εάν το αποφασίσει πριν την ψηφοφορία η Γ.Σ. μετά από έγγραφη πρόταση προς το προεδρείο του από το 1/10 των παρόντων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται.

4 .Οι αποφάσεις στη Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Ειδικά όμως για τα παρακάτω θέματα απαιτείται η αντίστοιχη κατά περίπτωση πλειοψηφία :

Α)Για διάλυση του Συνδέσμου ή τροποποίηση του καταστατικού η Γ.Σ. θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 3/5 πλέον ενός των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Β)Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Συνδέσμου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

Γ)Για διαγραφή μέλους πρέπει να είναι παρόντα τα 3/5 πλέον ενός των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.

5.Τυχόν ενστάσεις κατά του κύρους της Γ.Σ. υποβάλλονται αμέσως και αποφασίζει περί αυτών η Γ.Σ.

6.Το μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει εάν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Συνδέσμου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τρίτου βαθμού.

7.Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές τόσο για τα παρόντα όσο και για τα απόντα μέλη του Συνδέσμου.

8.Απόφαση της Γ.Σ. είναι άκυρη εάν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το Δικαστήριο μετά από αγωγή μέλους όπου δεν συνήνεσε ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

9.Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ.  την Εκκλησιαστική Επιτροπή, τον Αντιπρόσωπο Ανάφης και την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλονται μέχρι και είκοσι μέρες πριν τη Γ.Σ. εγγράφως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτησή του στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων, κτλ για την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι για να θέσουν υποψηφιότητα.

 1. Τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες εκλογής οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου με την χρήση επιστολικής ψήφου, λόγω ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την φυσική παρουσία τους στην ΓΣ. Η θέληση αποστολής επιστολικής ψήφου από ένα μέλος θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στο ΔΣ είκοσι μέρες πριν την διενέργεια της ΓΣ. Το ΔΣ υποχρεούται να συνεδριάσει και να κρίνει το ορθό της ανωτέρας βίας που επικαλείται το μέλος. Εφόσον το ΔΣ κρίνει το αίτημα του μέλους θετικά οφείλει να προμηθεύσει το ορθό υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελους κτλ) για την συμμετοχή του μέλους στις αρχαιρεσίες. Το  υλικό συμπληρωμένο και σφραγισμένο θα πρέπει να επιστρέψει στην έδρα του  Συνδέσμου μια μέρα πριν την διενέργεια της ΓΣ και να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής κατά την έναρξη της ΓΣ. Ο φάκελος του ψηφοδελτίου θα πρέπει να παραδοθεί στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής εντός του σφραγισμένου φακέλου αποστολής χωρίς αυτός να έχει ανοιχτεί.    Την ευθηνή της διαχείρισης, της αποστολής,  λήψης  του υλικού στο μέλος του Συνδέσμου και παράδοσης του υλικού στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής,  για την εκτέλεση της επιστολικής ψήφου έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ.  Με το σύστημα της επιστολικής ψήφου μπορούν να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου και τα Αντεπιστέλλοντα μέλη ως Αναφαίοι του εξωτερικού.

11.Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασής της

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2.Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε λοιπά άρθρα του παρόντος καταστατικού , εκτελεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως του Συνδέσμου , φροντίζει για όλα γενικώς τα θέματα που αφορούν την πρόοδο και ανάπτυξη του Συνδέσμου, επιβλέπει τη διαχείριση της περιουσίας του Συνδέσμου ,φροντίζει για την αύξηση των πόρων του Συνδέσμου, ενεργεί για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. και γενικά δραστηριοποιείται για την προώθηση των στόχων και των σκοπών του Συνδέσμου.

3.Μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί και σώμα και να αναλάβει τα καθήκοντά του, το απερχόμενο Δ.Σ. εξακολουθεί να διοικεί το Σύνδεσμο και να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του για χρόνο όχι μείζονα των 15 ημερών. Η παράταση της θητείας του μπορεί πάντως να δοθεί με απόφαση της Γ.Σ.

4.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να θέσει σταυρό προτιμήσεως υπέρ έντεκα το πολύ υποψηφίων για το Δ.Σ. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι έντεκα πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι τρείς ως αναπληρωματικοί.

5.Υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ. υποβάλλονται μέχρι και δεκαπέντε μέρες πριν τη Γ.Σ. εγγράφως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Το Δ.Σ. κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ΄ απόλυτη αλφαβητική σειρά σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτησή του στο χώρο της Γ.Σ. και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων, κτλ για την ψηφοφορία. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακά τακτοποιημένοι για να θέσουν υποψηφιότητα.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το νέο Δ.Σ. και εντός των προσεχών 15 ημερών από της εκλογής του συνέρχεται σε συνεδρίαση συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα , με μέριμνα της Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος της οποίας προεδρεύει της συνεδρίασής, και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία του ΔΣ από τα μέλη του : τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα, τον/την Αναπληρωτή/τρια  Γενικό Γραμματέα, τον/την Ταμία και τον/την Αναπληρωτή/τρια Ταμία. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από τη Γ.Σ. κατά την έναρξη της συνεδρίασής της. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρούνται  από την απερχόμενο Γενικό Γραμματέα. Μετά το τέλος της συνεδρίασης οι απερχόμενοι Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και οι Αναπληρωτές αυτών οφείλουν να παρευρίσκονται στον χώρο της συνεδρίασης για την παράδοση -  παραλαβή των σφραγίδων, των βιβλίων καθώς και κάθε τι άλλο που σχετίζεται με την εύρυθμη λειτουργία του Συνδέσμου. Οι απερχόμενοι Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και οι Αναπληρωτές αυτών και οι νεοεκλεγέντες στις ίδιες θέσεις συντάσσουν και υπογράφουν από κοινού πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής των σφραγίδων, των βιβλίων κτλ. Εφόσον μια εκ των θέσεων καταληφθεί από το ίδιο πρόσωπο και στην ίδια θέση (επανεκλογή) δεν τίθεται θέμα σύνταξης πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
 2. Η πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ πρέπει να γίνει εντός των επομένων επτά ημερών. Στην ημερήσια διάταξη της πρώτης συνεδρίασης το ΔΣ ορίζει τους υπευθύνους των τομέων δράσης και των επιτροπών του Συνδέσμου που θεωρεί ότι θα εκπληρώσουν αρτιότερα τους σκοπούς του Συνδέσμου, από τα μέλη του Συνδέσμου ή/και του ΔΣ. Οι υπεύθυνοι τομέων και επιτροπών δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται των αρμοδιοτήτων τους, εποπτεύονται από τον Προέδρο του Συνδέσμου και λογοδοτούν στο ΔΣ.
 3. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για κάποια από τις θέσεις κατά σειρά του Πρόεδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και τους Αναπληρωτές αυτών η Εφορευτική Επιτροπή, κατά την διαδικασία εκλογής του ΔΣ σε σώμα, προχωρά στην εκλογή της επόμενης θέσης αφήνοντας αυτή την εκλογή για το τέλος της διαδικασίας. Στο τέλος της διαδικασίας επαναλαμβάνεται η εκλογή της θέσης αυτής. Σε περίπτωση που πάλι δεν υπάρχει υποψήφιος η διαδικασία διακόπτεται και επαναλαμβάνεται εντός πέντε ημερών. Εφόσον και πάλι δεν υπάρχει υποψήφιος η εφορευτική επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση των μελών της ορίζει αυτόν που θα καταλάβει την θέση διαλέγοντας μέλος του ΔΣ που δεν έχει καταλάβει κάποια θέση. Ο προτεινόμενος από την Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να αρνηθεί των καθηκόντων που του ανατίθενται.

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα , έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διατάξεως εάν παραστεί ανάγκη και το συγκαλέσει ο/η Πρόεδρός του ή πέντε (5) μέλη του.

2.Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές και μπορούν να παρευρεθούν όσα τακτικά μέλη το επιθυμούν , χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Δ.Σ. Το Δ.Σ. όμως με απόφασή του μπορεί να μεταβάλει μια συνεδρίαση σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα. Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Δ.Σ. ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο ή η Γ.Σ.

3.Το Δ.Σ. θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σε αυτό ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αντιπρόεδρος, ο/η Γενικός Γραμματέας ή ο/η Αναπληρωτής/τρια Γενικός Γραμματέας, ο/η Ταμίας ή ο/η Αναπληρωτής/τρια Ταμίας και τέσσερα ακόμη τουλάχιστον μέλη του, δηλαδή εφτά (7) από τα έντεκα (11).

4.Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας βαραίνει η ψήφος του/της Προέδρου. Για προσωπικά ζητήματα η ψηφοφορία είναι μυστική, καθώς και σε άλλα ζητήματα εάν το αποφασίσει το Δ.Σ. με προηγούμενη της ψηφοφορίας απόφασή του. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία , η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται.

5.Για κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά από τον/την Γενικό Γραμματέα ή τον/την Αναπληρωτή/τρια ή και από μέλος που ορίζεται. Στα πρακτικά καταγράφονται όλα τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. και η ιδιότητα που έχει το κάθε ένα (ειδικώς εάν γίνεται αναπλήρωση), καταχωρούνται όλες οι απόψεις των μελών του Δ.Σ. που λαμβάνουν το λόγο περιληπτικά και περιεκτικά και κατά το θέμα που θίγουν και εάν αυτό είναι σχετικό με τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως για τα οποία συνεδριάζει το Δ.Σ. και σημαντικό ή εάν το ζητήσει να καταχωρηθεί το μέλος του Δ.Σ. που ομιλεί ή ο/η Πρόεδρος. Επίσης καταχωρούνται υποχρεωτικά οι λαμβανόμενες αποφάσεις και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και η τυχόν διαφωνία που εξέφρασε μέλος του Δ.Σ. Τα πρακτικά με το παραπάνω περιεχόμενο υπογράφονται υποχρεωτικά από όλα τα συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη του. Εάν κάποιο μέλος διαφωνεί δε μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει, μπορεί όμως να διατυπώσει εγγράφως στα πρακτικά τη διαφωνία του. Παράβαση της προηγούμενης διατάξεως επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Τα πρακτικά της εκάστοτε προηγούμενης συνεδριάσεως διαβάζονται πάντοτε από τον/την Γενικό Γραμματέα κατά την επόμενη συνεδρίαση.

6.Απαγορεύονται στα μέλη του Δ.Σ. να ανακοινώσουν σε τρίτους ή και στα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου αποφάσεις και ενέργειες του Δ.Σ. που λόγω της φύσεως τους πρέπει να τηρούνται μυστικές ή εάν έτσι αποφάσισε το Δ.Σ. Παράβαση του παρόντος επιφέρει τις συνέπειες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου του καταστατικού.

7.Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. από τη λήψη των αποφάσεων είναι συλλογική εκτός εάν κάποιο μέλος που συμμετείχε στην ψηφοφορία είχε διαφωνήσει και η διαφωνία του είχε καταχωρηθεί στα πρακτικά.

8.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει σε περισσότερες από τρείς (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ., για σοβαρούς λόγους (υγείας ή επαγγελματικούς ή οικογενειακούς)   , αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. με τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο και από όσους μετέπειτα επιλαχόντες υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω λόγοι το μέλος του ΔΣ αντικαθίσταται με τρόπο που καθορίζει το ΔΣ κατά περίπτωση.

9.Τα μέλη του Δ.Σ. , έχουν αυξημένη ευθύνη από τα κοινά μέλη του Συνδέσμου, οφείλουν να σέβονται τις αποφάσεις του και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και να ασκούν τα καθήκοντά τους με ζήλο και ευπρέπεια. Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα σε περίπτωση παραβάσεων να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές στα μέλη του :

Α) έγγραφη επίπληξη

Β)προσωρινή διαγραφή έως 6 μήνες

Γ)να κάνει πρόταση στη Γ.Σ. για οριστική διαγραφή του ως μέλους ή για ανάκλησή του.

Καμία ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη κλήση για παροχή εξηγήσεων που πρέπει να σταλεί στο μέλος με συστημένη επιστολή δέκα μέρες πριν από την ημερομηνία απολογίας. Σχετική μνεία πρέπει να γίνει και στα πρακτικά.

10.Το Δ.Σ. για την προσφορότερα επίτευξη των σκοπών και των επιδιώξεων του Συνδέσμου μπορεί να ιδρύει διάφορα Τμήματα και να δημιουργεί διάφορες Επιτροπές. Τα Τμήματα και οι Επιτροπές δεν είναι αυτόνομα καταστατικά όργανα του Συνδέσμου αλλά έχουν σαφή και ειδικά προσδιορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες και ελέγχονται από το Δ.Σ. το οποίο μπορεί να τα καταργεί κατά περίπτωση.

11.Το Δ.Σ. μπορεί επίσης με απόφασή του να προκηρύσσει στις εκλογές, παράλληλα με την εκλογή του ΔΣ, την εκλογή Αντιπροσώπου του Συνδέσμου στην Ανάφη. Ο τρόπος εκλογής και τα καθήκοντα του Αντιπροσώπου Ανάφης ορίζονται στο άρθρο 19 παρ.8 του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

Πρόεδρος-Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

1.Ο/Η Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο σε όλες τις σχέσεις του με τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά και το Ελληνικό Δημόσιο ,ακόμη, ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Διοικητικής Αρχής , Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και παντός Οργανισμού.

2 Ο/Η Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις και τις εργασίες του Δ.Σ. , υπογράφει τα πρακτικά και επιβλέπει τη διαχείριση του ταμείου.

3 Έχει την επίβλεψη σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου

4 Μεριμνά για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και της εκτελέσεως των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ.

5 Καταρτίζει, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, την ημερήσια διάταξη θεμάτων προς συνεδρίαση και  συγκαλεί μετά του Γενικού Γραμματέα τα μέλη του Συνδέσμου σε Γενική Συνέλευση και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ταυτόχρονα ορίζει και τους ψηφολέκτες , υπογράφει μετά του/της Γενικού Γραμματέα τα διάφορα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα των οποίων οι δαπάνες πρέπει να εγκρίνονται από το Δ.Σ. και εν γένει πράττει κάθε τι που αφορά στην κανονική λειτουργία του Συνδέσμου. Ακόμη ζητεί λογοδοσία του/της Ταμία όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

 1. Είναι υπεύθυνος για την εποπτεία καλής λειτουργίας όλων των επιτροπών που υπάρχουν και έχει ορίσει το ΔΣ.

7.Ο/Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του/της αρμοδιότητες και προεδρεύει των τυχόν Επιτροπών τοπικών προβλημάτων.

 1. Ο Πρόεδρος έχει στην κατοχή του μία εκ των τριών στρογγυλών σφραγίδων του Συνδέσμου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 16Ο

Γενικός Γραμματέας-Βιβλία Συνδέσμου

1.Ο/Η Γενικός Γραμματέας τηρεί το μητρώο των μελών , διευθύνει το γραφείο και φυλάσσει τα βιβλία , έγγραφα και αρχεία και τη σφραγίδα του Συνδέσμου. Παραλαμβάνει όλα τα έγγραφα και τις επιστολές που αποστέλλονται στο Σύνδεσμο. Τηρεί την αλληλογραφία του Συνδέσμου. Συντάσσει και φυλάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. που φροντίζει να υπογράφονται από τα μέλη του καθώς και πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων. Προσυπογράφει μετά του/της Προέδρου τα πρακτικά των συνεδριάσεων , τα χρηματικά εντάλματα και εν γένει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα. Καταρτίζει μαζί με τον/την Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδριάσεως του Δ.Σ.

2.Με απόφαση του Δ.Σ. το βιβλίο μητρώου μελών του Συνδέσμου όπως και κάθε άλλο βιβλίο που έχει σχέση με την ενημέρωση τακτοποίησης των συνδρομητών προς την εφημερίδα μπορεί να τα κατέχει και να τηρεί και ο/η Ταμίας του Συνδέσμου προκειμένου να προβεί στη σχετική ενημέρωσή τους.

3.Ο/Η Γενικός Γραμματέας μπορεί να αναθέτει με έγκριση του Δ.Σ. ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντά του στον/στην Αναπληρωτή/τρια Γενικό Γραμματέα που τον/την αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της σε όλες τις αρμοδιότητές του/της.

4.Τα βιβλία που πρέπει να τηρεί ο Σύνδεσμος είναι τα εξής :

Α)Βιβλίο Μητρώου Μελών (αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα)

Β)Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ. (αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα)

Γ)Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ. (αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα)

Δ)Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων του Συνδέσμου(αρμοδιότητα του Ταμία)

Ε)Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας(αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα)

Στ) Βιβλίο Μητρώου Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών. (άρθρο 4 παρ.6, αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα)

Μπορεί επίσης να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο που αποφασίσει το Δ.Σ. για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει στην κατοχή του μία εκ των τριών στρογγυλών σφραγίδων του Συνδέσμου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Ταμίας Συνδέσμου

1.Ο/Η Ταμίας έχει υπ΄ ευθύνη του/της όλη την οικονομική διαχείριση του Συνδέσμου. Ενεργεί όλες τις εισπράξεις και πληρώνει κάθε δαπάνη και γενικά διαχειρίζεται και φυλάει την περιουσία του Συνδέσμου. Εκδίδει τις αναγκαίες κατά περίπτωση αποδείξεις και τα σχετικά διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών. Ο/Η Ταμίας όλες τις πληρωμές και εισπράξεις ενεργεί κατά τρόπο που καθορίζει το Δ.Σ. Τις εισπράξεις ενεργεί δυνάμει διπλοτύπων αποδείξεων και τις πληρωμές βάσει χρηματικών ενταλμάτων που υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Επίσης κρατεί, φυλάει και τηρεί έγκαιρα και σωστά το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων του Συνδέσμου, τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων καθώς και κάθε άλλη απόδειξη δαπάνης. Ο/Η Ταμίας κατέχει και μία επιπλέον σφραγίδα του Συνδέσμου για την εκ μέρους του σφράγιση των χρηματικών ενταλμάτων, αποδείξεων και άλλων στοιχείων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του/της.

2.Ο/Η Ταμίας υποχρεούται να ενημερώνει το Δ.Σ. για τη διαχείριση των χρημάτων όποτε ήθελε κληθεί από το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή , θέτοντας στη διάθεσή τους το ταμείο του Συνδέσμου και τις αποδείξεις εισπράξεων των πληρωμών.

3.Ο/Η Ταμίας είναι υπεύθυνος/η για κάθε διαχειριστική ανωμαλία ή απώλεια  χρημάτων ή εσόδων.

4.Ο/Η Ταμίας τα μετρητά χρήματα που εισπράττει οφείλει να τα καταθέτει αμέσως, πλην εάν πρόκειται σύντομα να ενεργήσει κάποια πληρωμή. Δεν μπορεί να κρατεί στα χέρια του ποσόν μεγαλύτερο των  1000€ σε μετρητά. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ. Το τυχόν επιπλέον ποσό το καταθέτει αμέσως. Η κατάθεση των μετρητών του Συνδέσμου γίνεται σε Τράπεζα σε έντοκο λογαριασμό και στο όνομα του Συνδέσμου εκτός εάν για τον τρόπο κατάθεσης αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. με γνώμονα πάντοτε το αποκλειστικό συμφέρον του Συνδέσμου.

5.Οι αναλήψεις από τον άνω λογαριασμό ενεργούνται από τον/την Ταμία αλλά μετά από έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον/την Πρόεδρο και τον/την Γενικό Γραμματέα και μετά από έγκριση του Δ.Σ.

6.Ο τρόπος κατάθεσης, ανάληψης και εν γένει διαχείρισης και διαφύλαξης χρημάτων ή της κινητής περιουσίας του Συνδέσμου που υπερβαίνει τα 50.000€ ή η διάθεση (για αγορά, για δαπάνες κλπ) και επένδυση αυτών , θα γίνεται μόνο με απόφαση της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Το άνω ποσό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του εκάστοτε Δ.Σ.

7.Ειδικά για ακίνητα, είτε πρόκειται για αγορά - δωρεά ακινήτου με διάθεση περιουσιακών στοιχείων του Συνδέσμου, είτε πρόκειται για πώληση ακινήτου από το Σύνδεσμο, απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται τα 4/5 πλέον ενός των ταμειακά εντάξει μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾ τουλάχιστον των παρόντων.

8.Ο/Η Ταμίας υποχρεούται προκειμένου να προβεί σε ανάληψη οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από Τράπεζα, να ενημερώνει το Δ.Σ. και ακολούθως να παραδίδει αναλυτική αιτιολογική κατάσταση των εκ της αναλήψεως διατεθέντων χρημάτων. Το Δ.Σ. και η Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει ανά πάσα στιγμή και χρόνο από τον/την Ταμία λεπτομερή ενημέρωση για το υπόλοιπο των κατατεθειμένων στην Τράπεζα χρημάτων με την επίδειξη του σχετικού βιβλιαρίου καταθέσεων, όπως και των παραστατικών καταθέσεων και των αποδείξεων εισπράξεως και πληρωμών του.

9.Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του/της Ταμία αυτός αναπληρώνεται από τον/την Αναπληρωτή/τρια Ταμία

10.Ο Ταμίας έχει στην κατοχή του μία εκ των τριών στρογγυλών σφραγίδων του Συνδέσμου όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1

ΑΡΘΡΟ 18Ο

Παραίτηση Μελών Οργάνων Διοίκησής πριν την λήξη της θητείας τους

 1. Σε περίπτωση παραίτησης του/της Προέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή του/της Ταμία και αναπληρωτών , γίνεται νέα εκλογή αυτών από το Δ.Σ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του καταστατικού αφού αναπληρωθούν οι κενές θέσεις του ΔΣ κατά σειρά από τους αναπληρωματικούς και μετά από τους επιλαχόντες όπως αυτοί κατατάχθηκαν στις τελευταίες εκλογές του Συνδέσμου. Η αντικατάσταση του/της Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γενικού Γραμματέα ή του/της Ταμία και αναπληρωτών μπορεί να γίνει και από του εναπομείναντες που είναι απλά μέλη του ΔΣ. Η νέα κενή θέση καλύπτεται πάλι από τους αναπληρωματικούς και μετά από τους επιλαχόντες όπως αυτοί κατατάχθηκαν στις τελευταίες εκλογές του Συνδέσμου.
 2. Σε περίπτωση που οι αναπληρωματικοί και οι επιλαχόντες δεν αρκούν για την συγκρότηση νέου ενδεκαμελούς ΔΣ προκηρύσσονται εκτάκτως εκλογές με μέριμνα των απομεινάντων μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 3. Σε περίπτωση παραίτησης μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και της Εκκλησιαστικής επιτροπής και αφού εξαντληθούν οι αναπληρωματικοί και οι επιλαχόντες των επίτροπων ή θέση μπορεί να καλυφθεί, έως τις εκλογές, από μέλος του ΔΣ που δεν είναι Πρόεδρος ή Γενικός Γραμματέας ή Ταμίας ή Αναπληρωτής αυτών.

4.Εάν μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή αποδεδειγμένα κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του , αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά εκλεγμένα αναπληρωματικό.

ΑΡΘΡΟ 19ο

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εξελεγκτική Επιτροπή (εκλογή και αρμοδιότητες)

1.Η Εξελεγκτική  Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. και συνέρχεται με την προσέλευση όλων των ταμειακά εντάξει μελών του Συνδέσμου κάθε δύο (2) χρόνια. Εκλέγει τον Προέδρο της κατά την πρώτη συνεδρίαση για την συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, με μυστική  ψηφοφορία μεταξύ των μελών της. Μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα για την προεδρία της ΓΣ και την Εφορευτική Επιτροπή των Αρχαιρεσιών.

2.Η Εξελεγκτική  Επιτροπή έχει τον έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ΔΣ του Συνδέσμου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

3.Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του/της Ταμία και να επιβλέπει εάν αυτές είναι σύννομες και σύμφωνες με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Υποχρεούται κάθε εξάμηνο να ελέγχει τα διαχειριστικά έγγραφα και βιβλία του Συνδέσμου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και τέλος συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του Συνδέσμου και της Εκκλησιαστικής Επιτροπής την οποία και υποβάλλει στη Γ.Σ.

Εκκλησιαστική Επιτροπή  (εκλογή και αρμοδιότητες)

4.Η Εκκλησιαστική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλεγμένα για την λειτουργία – συντήρηση του εις Αναφιώτικα Πατριωτικού Ιερού Ναού Αγίου Συμεών. Τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από την τακτική Γ.Σ. που συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. και συνέρχεται με την προσέλευση όλων των ταμειακών εντάξει μελών του Συνδέσμου. Τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους εντός των προσεχών δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή τους και εκλέγουν τον/την Πρόεδρό της και τον Ταμία της.

5.Η Εκκλησιαστική Επιτροπή συνεργάζεται με το Δ.Σ. και το ενημερώνει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εκκλησία του εις Αναφιώτικα Ιερού Ναού Αγίου Συμεώνος και τον περίβολό της, το δε Δ.Σ. την ενισχύει οικονομικά εφόσον παραστεί ανάγκη και το επιτρέπουν τα οικονομικά του Συνδέσμου. Η Εξελεγκτική  Επιτροπή έχει τον έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης της Εκκλησιαστικής Επιτροπής

6.Τα μέλη της Εξελεγκτικής και Εκκλησιαστικής Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματός τους ή απουσίας των αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη που δε μπορούν να είναι περισσότερα των δύο (2) για κάθε Επιτροπή.

 1. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και Εκκλησιαστικής Επιτροπής έχουν διετή θητεία και εκλέγοται με σταυρούς προτιμήσεως σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να θέσει σταυρό προτιμήσεως υπέρ τρείς το πολύ υποψηφίων για κάθε μία εκ των επιτροπών. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι τρείς πρώτοι ως τακτικά μέλη, οι επόμενοι δύο ως αναπληρωματικοί και οι τυχών υπόλοιποι ως επιλαχόντες. Υποψηφιότητες για τις νέες Εξελεγκτική Επιτροπή και Εκκλησιαστική Επιτροπή υποβάλλονται μέχρι και δέκαπέντε μέρες πριν τη Γ.Σ. εγγράφως στο Δ.Σ. του Συνδέσμου .

Αντιπρόσωπος Ανάφης

 1. Σε περίπτωση απόφασής του ΔΣ για εκλογή Αντιπροσώπου Ανάφης όπως ορίζει η παρ.11 του άρθρου 14 αυτό γίνεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά την προτίμησή του να θέσει σταυρό προτιμήσεως υπέρ ενός το πολύ υποψηφίου Αντιπροσώπου Ανάφης. Η εκλογή του Αντιπρόσωπού Ανάφης είναι προαιρετική και είναι στην διακριτική ευχέρεια του απερχόμενου ΔΣ αν θα την προκηρύξει. Η προκήρυξη της θέσης θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την αρτιότερη συνεργασία του νέου ΔΣ που θα προκύψει, με τους μόνιμους κάτοικους Ανάφης. Ο Αντιπρόσωπος Ανάφης μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΔΣ, κατ’ εξαίρεση και με ηλεκτρονικά μέσα από απόσταση (τηλε-συνδιάσκεψη) εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό και από τις δύο πλευρές. Οφείλει να ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τα κάθε γεγονός που λαμβάνει χώρα στην Ανάφη και αφορά το ΔΣ και τους σκοπούς του Συνδέσμου. Η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του ΔΣ δεν επηρεάζει την απαρτία της συνεδρίασης. Ο Αντιπρόσωπος Ανάφης δεν μπορεί να ψηφίζει στα προς ψήφιση θέματα των συνεδριάσεων του ΔΣ. Έχει το δικαίωμα να ζητά το λόγο και να συμμετέχει ισότιμα στις συνεδριάσεις πλην των ψηφοφοριών.   Αντιπρόσωπος του Συνδέσμου στην Ανάφη μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και να εκλεγεί μόνο μόνιμος κάτοικος της Ανάφης, εγγεγραμμένος στο Σύνδεσμο ως τακτικό μέλος, ταμειακά τακτοποιημένος  και δεν πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ ή άλλου οργάνου διοίκησης του Συνδέσμου.

Περί Αρχαιρεσιών Γενικά

 1. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε νομό, πόλη ή χωρίο, της Ελλάδος ή του εξωτερικού, εκτός του νομού Αττικής, υπάρχει συγκέντρωση μελών του Συνδέσμου σε αριθμό μεγαλύτερο του τριάντα (30), το ΔΣ οφείλει να οργανώσει παράλληλή διεξαγωγή εκλογών με αυτές που διεξάγονται στην έδρα του Συνδέσμου. Οι εκλογές θα πρέπει να διεξάγονται την ιδία μέρα με αυτήν που διεξάγονται στην έδρα του Συνδέσμου. Θα πρέπει να παρέχεται στα μέλη το ίδιο ακριβώς εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, φάκελοι κτλ) με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα . Για το σκοπό αυτό το ΔΣ ορίζει μια εβδομάδα πριν την διεξαγωγή των εκλογών 3μελή τοπική εφορευτική επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας. Τα μέλη της επιτροπής είναι κάτοικοι της συγκεκριμένης περιοχής. Η τριμελής τοπική εφορευτική επιτροπή εκλεγεί τον επικεφαλή της και τον γνωστοποιεί στον Προέδρο Εφορευτικής Επιτροπής. Στο τέλος της διαδικασίας ο Προέδρος  -  Εφορευτικής Επιτροπής επικοινωνεί με τους κατά τόπους επικεφαλείς εφορευτικών επιτροπών και ζητά τα αποτελέσματα με τηλεομοιότυπο ή άλλο αντίστοιχο τρόπο. Η τριμελής εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό της διαδικασίας και μαζί με τα καταμετρημένα ψηφοδέλτια αποστέλλονται ταχυδρομικά στον Γενικό Γραμματέα του ΔΣ προς φύλαξη. Η εφαρμογή της παρούσας παραγράφου είναι αυτονόητη για το νησί της Ανάφης.
 2. Σε περίπτωση που μετά την προκήρυξη τακτικής ΓΣ για την διενέργεια αρχαιρεσιών με σκοπό την εκλογή νέων οργάνων διοίκησης δεν υπάρξουν έντεκα τουλάχιστον υποψηφιότητες για το ΔΣ, τρείς τουλάχιστον για την Εξελεγκτική Επιτροπή και τρείς τουλάχιστον για την Εκκλησιαστική Επιτροπή, η θητεία τους επεκτείνεται κατά ένα χρόνο. Η ΓΣ συγκλείεται χωρίς να ακολουθήσουν αρχαιρεσίες λόγω έλλειψης υποψηφίων. Μετά το χρόνο γίνεται ΓΣ και αρχαιρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΣΤ. ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Α. Εφημερίδα

1.Είναι ιδιοκτησία του Συνδέσμου και εξυπηρετεί τους σκοπούς που αναγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος καταστατικού. Διακριτικός τίτλος της εφημερίδας είναι ή λέξη «ΑΝΑΦΗ». Σκοπός της εφημερίδος δεν είναι η κτήση εσόδων για το Σύνδεσμο αλλά η προβολή και εξυπηρέτηση των σκοπών του Συνδέσμου , η ευχερέστερη και συχνότερη επικοινωνία με τα μέλη , η προβολή της Ανάφης και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει , ο διάλογος μεταξύ των μελών μέσω αυτής , η καταχώρηση προτάσεων και απόψεων για την επίλυση προβλημάτων του Συνδέσμου γενικότερα και της Ανάφης ειδικότερα και η ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου των μελών του Συνδέσμου.

2.Συντάσσεται από Επιτροπή με ευθύνη του Δ.Σ. Η Συντακτική Επιτροπή αποτελείται από  1 έως 4 μέλη του Συνδέσμου ή/και από μέλη του εκάστοτε Δ.Σ. που διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 2 του καταστατικού.  Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει άνω του ενός μέλους ορίζεται από το ΔΣ υπεύθυνος της επιτροπής (επικεφαλής). Ο ορισμός των μελών της επιτροπής  γίνεται κάθε δύο χρόνια κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ

3 Τα ανώνυμα ή ανυπόγραφα άρθρα, υποδείξεις, κρίσεις, διαμαρτυρίες, παραινέσεις, απόψεις κτλ, δεν δημοσιεύονται ανεξαρτήτως περιεχομένου.

 1. Τα ενυπόγραφα άρθρα, υποδείξεις, κρίσεις, διαμαρτυρίες, παραινέσεις, απόψεις κτλ, καταχωρούνται και δημοσιεύονται εκτός εάν έχουν καθαρά κομματικό χαρακτήρα, είναι προχειρογραμμένα, υβριστικά, κακότεχνα και μακροσκελή. Η δημοσίευση των άρθρων συνοδεύεται με την υπογραφή του αρθρογράφου και με την υποσημείωση ότι δεν εκφράζουν την Συντακτική Ομάδα και το ΔΣ ούτε αρνητικά ούτε θετικά.

5.Στην εφημερίδα έχουν δικαίωμα να προτείνουν άρθρα όλα τα μέλη του Συνδέσμου καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι της Ανάφης αλλά και οι φίλοι του Συνδέσμου και της Ανάφης. Τα άρθρα δημοσιεύονται μόνο εφόσον κινούνται εντός των πλαισίων που χαράζουν ο νόμος, οι διατάξεις του καταστατικού και οι αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ.

6.Η εφημερίδα εκδίδεται όσες φορές το χρόνο αποφασίσει το Δ.Σ. Το ποσό της συνδρομής σε αυτήν των μελών καθορίζεται και αυτό με απόφαση του Δ.Σ. και διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες εκδόσεως αυτής, βελτιώσεις κλπ.

7.Η έκδοση της εφημερίδος κατά τα λοιπά διέπεται από τις περί τύπου διατάξεις.

 1. Με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του ΔΣ διατηρείται πλήρες αρχείο με αντίγραφο κάθε φύλου που κυκλοφορεί ως αρχείο.

Β. Ιστοσελίδα – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης – Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης

 1. Ο δικτυακός τόπος του Συνδέσμου έχει ως διεύθυνση το “http://sindesmosanafis.gr” (εφ΄ εξής “site”)
 2. Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος («Site»), περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «Συνδέσμου των Απανταχού Αναφαίων». Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικό και εφαρμογές.
 3. Ο «Σύνδεσμος των Απανταχού Αναφαίων» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του «Site» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (http://www.sindesmosanafis.gr/) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο «Site»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).
 4. Ο δικτυακός τόπος του Συνδέσμου εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Ο «Σύνδεσμος των Απανταχού Αναφαίων» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.
 5. Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του «Site» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
 6. Η πολιτική δημοσίευσης απόψεων και άρθρων στο site ακολουθεί την πολιτική που ισχύει και για την εφημερίδα «ΑΝΑΦΗ» όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 20.Α παρ 3 και 4.
 7. Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μέσων. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 1 έως 4 μέλη του Συνδέσμου ή/και από μέλη του εκάστοτε Δ.Σ. που διορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 2 του καταστατικού. Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει άνω του ενός μέλους ορίζεται από το ΔΣ υπεύθυνος της επιτροπής (επικεφαλής). Ο ορισμός των μελών της επιτροπής  γίνεται κάθε δύο χρόνια κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ ως σώμα.
 8. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μέσων μπορεί να διατηρεί λογαριασμούς σε κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης, με την επωνυμία του Συνδέσμου μετά από άδεια ή πρόταση του ΔΣ και εφόσον αυτό συντελεί στην εκτέλεση των σκοπών του

ΑΡΘΡΟ 21Ο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

1.Η επί των οδών Παμίσου και Π. Π. Γερμανού ,  Άγιος Δημήτριος αίθουσα του Συνδέσμου είναι : το πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο του Συνδέσμου των απανταχού Αναφαίων και τελεί υπό την άμεσο εποπτεία του Δ.Σ. και έχει σκοπό και στόχο :

Α)την εξύψωση του πολιτιστικού , μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των μελών

Β)την αλληλεγγύη και τη σύσφιξη σχέσεων φιλίας και γνωριμίας ανάμεσα στα μέλη της Αναφιώτικης Παροικίας

Γ)τη συγκέντρωση , μελέτη και προβολή της ιστορικής λαογραφικής και μορφολογικής φυσιογνωμίας της γενέτειράς πατρίδας

Δ)τη μελέτη των προβλημάτων της Ανάφης και την ηθική και υλική συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, με σκοπό την οικονομική, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη τόσο της ιδιαιτέρας πατρίδας όσο και των συμπατριωτών του Συνδέσμου

2.Στα πλαίσια του προγράμματος της καλής λειτουργίας του πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου και την υλοποίηση των αναφερομένων στην παρ. 1 εδ. α, β, γ, δ σκοπών και επιδιώξεων , το Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού μπορεί να συγκροτήσει ειδική προς τούτο Επιτροπή Πρωτοβουλίας.

3.Στην αίθουσα του πνευματικού κέντρου απαγορεύεται κάθε ενέργεια και συμπεριφορά που είναι αντίθετη προς το σκοπό λειτουργίας και των επιδιώξεων του κέντρου, όπως διάθεση και χρήση οινοπνευματωδών ποτών κτλ. (πλην ειδικών περιπτώσεων και επί εορταστικών εκδηλώσεων).

4.Η διάθεση γλυκισμάτων, καφέδων και αναψυκτικών επιτρέπεται, ο δε τρόπος διάθεσης καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Γενικά η αίθουσα θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας όπου ευρίσκεται και μόνο ως προς τις εξωτερικές επιφάνειές της.

Ζ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22Ο

Κάθε λεπτομέρεια για την οργάνωση του Συνδέσμου , τις διαδικασίες με τις οποίες θα διεξάγονται οι εργασίες του Συνδέσμου για την επίτευξη των σκοπών του , που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν καταστατικό και δεν αντίκεινται στο νόμο γενικά και στη νομοθεσία για τα σωματεία ειδικότερα , μπορούν να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς με σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ. μετά από πρόταση του Δ.Σ. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δεν ισχύουν πριν εγκριθούν από τη Γ.Σ. και δε μπορούν να τροποποιούν διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 23Ο

1.Ο Σύνδεσμος εορτάζει την επέτειό ίδρυσης του την 8η Σεπτεμβρίου (1927) στον Πατριωτικό Ιερό Ναό (εξωκλήσι) Αγίου Συμεών στα Αναφιώτικα.

2.Της εορτής επιμελείται το Δ.Σ. με πρωτεργάτες και υπεύθυνους για την εν γένει διευθέτησή της εορτής τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής.

3.Τα ίδια με τα παραπάνω ισχύουν και για την εορτή του Αγίου Συμεώνος στις 3 Φεβρουαρίου.

ΑΡΘΡΟ 24Ο

1 Ο Σύνδεσμος έχει σφραγίδα κυκλική με δύο ομόκεντρους κύκλους. Περιφερειακά μεταξύ των  δύο κύκλων , γράφει την επωνυμία του Συνδέσμου και στο μέσον απεικονίζεται η Ανάφη. Η σφραγίδα του Συνδέσμου επιτρέπεται να υπάρχει σε τρία ακριβή αντίγραφα, μόνο, που τηρούν στην κατοχή τους και υπ’ ευθύνη τους ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας.

2 Ο Σύνδεσμος έχει σημαία την Εθνική μετά των διακριτικών σημείων επί της μιας πλευράς την εικόνα της Παναγίας Καλαμιώτισσας και επί της άλλης πλευράς την εικόνα της νήσου Ανάφης και γύρω την επωνυμία του Συνδέσμου.

ΑΡΘΡΟ 25Ο

Το καταστατικό αποτελείται από 25 άρθρα και γράφεται όπως ψηφίστηκε κατ΄ άρθρο από τα μέλη του στην τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Απριλίου 2016.

Αθήνα 10/4/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         

ΓΑΒΑΛΑ – ΝΑΚΟΥ ΦΛΩΡΑ                                          ΧΑΛΑΡΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ                                        ΧΑΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΥΡΙΓΟΣ ΕΥΘΗΜΙΟΣ                                                ΧΑΛΑΡΗ ΑΡΙΑΔΝΗ

ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                ΣΥΡΙΓΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ

ΜΟΡΦΟΒΑΣΙΛΗ – ΠΕΛΕΚΗ ΜΑΡΙΑ