α) Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος («Site»), περιλαμβάνει περιεχόμενο που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του «Συνδέσμου των Απανταχού Αναφαίων». Το περιεχόμενο αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμούς, κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, βίντεο, λογισμικές και εφαρμογές.

β) Ο «Σύνδεσμος των Απανταχού Αναφαίων» ενθαρρύνει την ιδιωτική χρήση του περιεχομένου του «Site» για προσωπική ενημέρωση, καθώς και τη χρήση για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Δεν αποτελεί ιδιωτική χρήση ή χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργανισμού. Για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και μόνον επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το «Site» (http://www.sindesmosanafis.gr/) και την αναφορά των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο «Site»), χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του «Site»).

γ) Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών, για παραπάνω πληροφορίες. Ο «Σύνδεσμος των Απανταχού Αναφαίων» δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πληρότητα και την ποιότητα υπηρεσιών και την ασφάλεια άλλων δικτυακών τόπων που διασυνδέονται με το «Site» μέσω «δεσμών», ούτε για τους εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το «Site» και άλλοι δικτυακοί τόπου τίθενται στη διάθεσή σας.

δ) Απαγορεύεται αυστηρά η αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιοδήποτε τμήματος του περιεχομένου του «Site» για εμπορικούς σκοπούς ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν εμπίπτει στην παράγραφο 2.

ε) Ο «Σύνδεσμος Απανταχού Αναφαίων» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του «Site» και να τους δημοσιεύει στην παρούσα σελίδα. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να επισκέπτεστε τακτικά τη σελίδα αυτή.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ,επικοινωνήστε με τους διαχειριστές του Site μέσω e-email: info@sindesmosanafis.gr

Terms of use-privacy policy

This website www.sindesmosanafis.gr («Site») belongs to the the Association of the Anafi's Citizens of the  and its use is subject to the following conditions:

  1. a) The website («Site»), content that is copyright of the Association of the Anafi's Citizens (Sindesmos Apantahou Anafaion). This content includes, without limitation, text, images, drawings, graphics, video, software and applications.
  2. b) The Sindesmos Apantahou Anafaion encourages the private use of contents «Site» for personal information and use for educational or research purposes. There is a private use or use within an enterprise or an agency or an organization. For educational or research purposes only reproduce or store individual pages or data, that requires the indication of origin from the «Site» (http://www.sindesmosanafis.gr/) and the names of authors (as they appear in the «Site»), without affecting in any way the rights of intellectual property. However, users should be aware that some files or data may be the intellectual property of third parties (associates, organizations, companies, etc.), and can not be used without the authorization of those third parties (which may appear in indication of the «Site»).